Borsamız Hakkında

 
ZİLE TİCARET BORSASI TARİHÇESİ 
  
Zile Ticaret Borsası Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.06.2003 Tarih ve 54 sayılı onayı ile kuruluşuna izin verilen 111 inci borsadır. Fiilen 2003 Ekim ayında faaliyete başlamıştır. Resmi açılışını 13 Kasım 2003 Perşembe günü yapmıştır.Borsamıza kayıtlı 6 meslek grubunda 135 faal üye bulunmaktadır. Borsamızda başlıca Buğday, arpa, mısır, nohut, fiğ, fasulye, ayçiçeği, şekerpancarı, canlı hayvan,mercimek,vb. tescil işlemleri yapılmaktadır.Zahire Pazarında bulunan irtibat Büromuz, Laboratuarımız ve iki adet kantar tartım istasyonları ile üyelerimize faal bir şekilde hizmet vermektedir. 
 
VİZYONUMUZ 
  
Yönetim sistemi ve çalışma ilkeleri ile üyelerimize, çalışanlarımıza, şehrimize ve ülkemize örnek olan, üyelerine ve topluma sürekli faydalı çalışmalar yapan kurum olmaktır.
 
GÖREVLERİMİZ        
  
* Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. 
* Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin, tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyarı tahkim usullerini gösteren ve birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak. 
* Yurtiçi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve Internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. 
* Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzerine laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 
* Bölgeleri içinde borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayını sunmak ve ilan etmek. 
* Borsa faaliyetlerine ait konularla ilgili resmi makamlara teklif, dilek başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin menfaati olduğu taktirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 
* Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. 
* Yurtiçi fuarları konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 
* Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesin de borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. 
 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ 
 
Zile Ticaret Borsası olarak; 
5174 Sayılı Kanun ve Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına uygun, “iyi’ den “mükemmel”e gitmeyi ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmek, üyeleri, yöneticileri, çalışanları arasında yönetişimi esas almak, sürekli gelişen alt yapı, bilgi ağı ve insan kaynağı ile her seferinde iyileşen nitelikte hizmet sunmak, 
Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiğimiz özel sektör camiasının menfaatlerini korumak, 
Hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için Personelimizin sürekli eğitimi ile motivasyonunu arttırarak güler yüzlü ve hızlı hizmet vermek, 
Borsamızca sunulan hizmetleri, üye ve üretici memnuniyetini gözeterek tarafsız, doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden, üye bilgilerinin gizlilik ve güvenliği sağlayarak gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimiz ile Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.
 
 

 

Borsa Menu