Duyurular

E-FATURA TESCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

  • 12.01.2017
  • ztb

 E-Fatura Tescil İşlemlerine İlişkin Duyuru

421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 31/12/2013 tarihi itibariyle bazı mükelleflere “e-fatura” kullanma zorunluluğu getirildiği dikkate alınarak, ticaret borsaları tarafından yapılacak tescillerde, e-fatura kullanan üyelerin bu faturaları ne şekilde ibraz edeceğine ilişkin açıklamalara aşağıda belirtilmiştir.

 

(1) 397 no.lu VUK Tebliği kapsamında, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan borsa üyelerinin, bahse konu uygulamaya kayıtlı olan diğer mükelleflerle yapacakları ilk işlemlerinde, e-fatura düzenlemesine geçtiklerine ilişkin bilgiyi içeren taahhütname ile Borsalara başvurması, söz konusu taahhütnamenin her işlemde yenilenmesinin gerekli olmadığı, bir kere Borsaya verilmesinin yeterli olacağı, Borsa tarafından, ilk işleme mahsus olmak üzere kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olduğunun http://www.efatura.gov.tr adresinden kontrol edilmesi gerektiği,

 

(2) Üyeler tarafından, 397 no’lu VUK Tebliği hükümlerine göre, e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacıyla oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan e-fatura portalından alınacak e-fatura çıktısının, firma kaşesi ile kaşelenmiş ve şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde Borsaya sunulmasının zorunlu olduğu,

 

(3) Üye firmanın, e-fatura uygulaması kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde yer verilen bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan sorumlu olduğu, ancak gerekli kontrollerin (stok, rayiç fiyat vs.) borsalarınca yapılması gerektiği,

 

Hususları bilgilerinize arz olunur.

E-FATURA TESCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU
Yazdır